+ 32 478 56 56 63
Message
13.08.2022

Waarom intelligentie meten?

Abstract

Ter completering van de reeks profileringstests heeft Garuda in samenwerking met professor Guido Makranski (Universiteit van Kopenhagen) de Garuda Logic intelligentietest ontwikkeld.

In het onderstaande artikel verduidelijken wij de elementen die het bestaan van dit soort test rechtvaardigen. Eerst wordt de theorie van de intelligentie besproken, met uitsluiting van de factor emotionele intelligentie. Vervolgens worden de beginselen ter staving van intelligentietests ontwikkeld. Tenslotte wordt een onderscheid gemaakt tussen intelligentietests en persoonlijkheidstests en de relatie tussen beide.

Jean Piaget (Frans psycholoog) stelt: Intelligentie is niet wat je weet, maar wat je doet als je het niet weet.

Theorie van de intelligentie

In het “CHC-model” hebben Cattell, Horn en Carol een theorie van de soorten intelligentie ontwikkeld waarin vloeibare intelligentie en kristallijne intelligentie worden onderscheiden. Ze stellen dat vloeibare intelligentie de processor van de computer is, terwijl kristallijne intelligentie de gegevens omvat. Bij algemene intelligentie (G) en vloeiende intelligentie (Gf) helpt het eerste om het tweede te ontwikkelen.

Cattell is ook de auteur van de investeringstheorie, die stelt dat kristallijne intelligentie ontstaat uit fluïde intelligentie op basis van motivatie, belangstelling en inspanning die in beroepsactiviteiten wordt geïnvesteerd. Een minder intelligente werknemer zou dit compenseren door een grotere inspanning te leveren om zich aan zijn taken aan te passen: het begrip “Conscientiousness”. Andersom, iemand die intelligenter is zou eerder hierop steunen … en minder gewetensvol zijn.

Vloeibare intelligentie ontwikkelt zich gedurende het hele leven en bereikt een piek rond de leeftijd van 14-15 jaar, waarna zij afneemt. Kristalintelligentie blijft zich gedurende het hele leven ontwikkelen, met enige achteruitgang naar het einde toe.

Emotionele Intelligentie

Emotionele intelligentie is een heel ander gebied dat niets te maken heeft met wat in dit artikel wordt besproken. Volgens de psychologen Peter Salovey en John Mayer verwijst emotionele intelligentie naar het vermogen om de eigen emoties te herkennen, te begrijpen en te beheersen en om te gaan met de emoties van andere mensen. Het staat dicht bij het begrip sociale intelligentie en vormt de grens tussen cognitie en emoties (Wikepedia).

Intelligentietests

Intelligentietests gaan over vloeiende intelligentie. Het is gebruikelijk deze te verdelen in verbale, abstracte redenering en numerieke intelligentie. Er zijn bv. tests van ruimtelijke intelligentie die nuttig zijn voor artistieke banen. De tests moeten binnen een bepaald tijdsbestek worden uitgevoerd; snelheid is een van de beoordelingscriteria.

Het IQ (intelligentiequotiënt) is een getal dat resulteert uit de statistische analyse van de testresultaten van een bepaalde populatie, bijvoorbeeld werkende mensen tussen 18 en 50 jaar oud. Een ander voorbeeld zijn studenten in een faculteit aan de universiteit. Het IQ houdt strikt verband met de bestudeerde populatie en is geen cruciaal element in de evaluatie. Het gaat erom te bepalen welke soorten intelligentie voor een bepaalde functie van wezenlijk belang zijn, de resultaten van de tests (nauwkeurigheid, snelheid) te onderzoeken en daaruit af te leiden wie de best gepositioneerde respondenten zijn.

Trois types d'intelligences fluides

Persoonlijkheidstest en intelligentietest

Het is gebruikelijk om toekomstige werknemers een persoonlijkheidstest aan te bieden. Het doel is na te gaan in hoeverre de “menselijke” kenmerken van de baan overeenstemmen met de persoonlijkheid van de respondent. Het testen van intelligentie is veel zeldzamer, terwijl het niveau van intelligentie bijvoorbeeld bepalend is voor het succes van studenten op de middelbare school en aan de universiteit. Het is ook het niveau en het type van intelligentie dat een werknemer in staat stelt te slagen in de uitdagingen waarmee men wordt geconfronteerd.

Zijn er correlaties tussen persoonlijkheid en intelligentie?

Aanvankelijk werd ervan uitgegaan dat deze twee gebieden volledig gescheiden waren. Vanaf de jaren zeventig werden correlatiestudies uitgevoerd naar de Big Five eigenschappen (neuroticisme, extraversie, openheid, eensgezindheid, consciëntieusheid) en het cognitieve domein.

De eigenschap “openheid ” correleerde met algemene intelligentie met een waarde van 0,30. De eigenschap “neuroticisme” correleert met een waarde van -0,10 met kristalintelligentie en de eigenschap “consciëntieusheid” correleert met een waarde van -0,10 met vloeiende intelligentie. Voor de karaktereigenschappen “extraversie” en “eensgezindheid” is er geen correlatie.

De facetten van de eigenschap “openheid” zijn: Verbeelding, Gevoelens, Artistieke belangen, Avonturisme, Liberalisme, Intellectuele belangen en hun tegenpolen. Bij een intelligent, ook avontuurlijk, persoon is waakzaamheid geboden.

Als je dieper wilt ingaan op deze gebieden:

Lazar Stankov (Roemeense psycholoog): Low Correlations between Intelligence and Big Five Personality Traits: Need to Broaden the Domain of Personality

Het niemandsland tussen persoonlijkheid en cognitieve vermogens wordt goed beschreven en introduceert begrippen als conservatisme. Zelfvertrouwen wordt ook gezien als meer gerelateerd aan het cognitieve dan aan een persoonlijkheidskenmerk.

Conclusies:

In staat zijn complexe informatie te vatten, verbanden te leggen, de logica van de gegevens maar ook de betekenis van de informatie in te zien en de nodige creativiteit en vooruitziendheid aan de dag te leggen om oplossingen aan te reiken, zijn vaardigheden die niet alle houders van een diploma noodzakelijkerwijs bezitten, ook al hebben zij een zeer goede academische achtergrond. Toch zijn deze vaardigheden de drijvende kracht achter het functioneren van bedrijven en de ontwikkeling van werknemers. De evaluatie van dergelijke bekwaamheden levert een zeer nuttige toegevoegde waarde aan het beheer van de onderneming. (HRD van een grote Belgische onderneming)

Persoonlijkheidstests en intelligentietests zijn dus twee complementaire tests voor de evaluatie van een nieuwe werknemer. De intelligentietest is bijzonder interessant om te bepalen of de persoon in staat is om te gaan met nieuwe, niet-geleerde situaties die een beslissing vereisen. Onder voorbehoud van het bovenstaande moet een aanzienlijk verschil in IQ tussen twee kandidaten, ceteris paribus, in aanmerking worden genomen.

Meer informatie over de Garuda Logic intelligentietest.